کارگاه‌آموزشی تالاسمی؛ بزرگسالی و کیفیت زندگی

۱۸ الی ۲۰ مردادماه ۱۴۰۲
سالن همایش‌های دهکده سلامت محب
هزینه رفت و برگشت بر عهده متقاضی است.

 کارگاه‌آموزشی تالاسمی؛ بزرگسالی و کیفیت زندگی